e-ponuda programskih sadržaja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE O MJERILIMA I POSTUPKU ODABIRA PROGRAMA, 24. ožujka 2023.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 94/18 i 114/22 – u daljnjem tekstu: Zakon o HRT-u) i članka 15. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“ br. 14/13) glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije dana 24. ožujka 2023.  donio je

 

OPĆE UVJETE POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

O MJERILIMA I POSTUPKU ODABIRA PROGRAMA

 

Uvodni dio

Članak 1.

(1) Ovim Općim uvjetima poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se mjerila i postupak odabira programa neovisnih proizvođača i odabira stranih programskih sadržaja.

 

DIO PRVI

Mjerila i postupak odabira programa  neovisnih proizvođača

 

Članak 2.

(1) Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT) je, u skladu s odredbama Zakona o HRT-u, dužna najmanje 15% svojeg godišnjeg programskog proračuna osigurati za nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovina tih sredstava mora biti namijenjena za djela izvorno proizvedena na hrvatskom jeziku.

 

(2) Radi ostvarenja obaveze iz stavka 1., HRT će provoditi postupak kojem je cilj na jasan i transparentan način utvrditi uvjete za nabavu programa iz stavka 1. uzimajući u obzir kvalitetu i cijenu ponuda.

 

Uvjeti sudjelovanja

Članak 3.

(1) U postupku nabave programa mogu sudjelovati samo neovisni proizvođači europskih audiovizualnih djela (u daljem tekstu: neovisni proizvođači).

 

(2) Neovisni proizvođač audiovizualnih djela (u daljnjem tekstu: neovisni proizvođač) je pravna osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– registrirana je za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela i ima sjedište u

   Republici Hrvatskoj ili jednoj od država članica Europske unije

– nema vlasnički udio nakladnika televizije i/ili pružatelja audiovizualne medijske usluge

– u svom je poslovanju neovisna o nakladniku televizije i/ili pružatelju audiovizualne

    medijske usluge

– kod pojedinačnog nakladnika televizije i/ili pružatelja audiovizualne medijske usluge u

   razdoblju od tri godine ne participira s više od 90% svog ukupno ostvarenog prihoda

– raspolaže sekundarnim pravima na audiovizualnom djelu.

 

Neovisni je proizvođač i pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, a ima sjedište u jednoj od trećih zemalja, ako europska djela čine većinski udio njegove audiovizualne proizvodnje u posljednje tri godine i uz to ispunjava uvjete iz stavka 2. podstavaka 2. i 3. ovoga članka.

 

Neovisni proizvođač mora uložiti najmanje 5% financijskih sredstava za pokriće ukupnih troškova proizvodnje audiovizualnih djela odnosno koprodukcije.

 

(3)  Na pozivima ne mogu sudjelovati:

 1. pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema HRT-u, nalaze se u sudskom postupku, postupku mirenja ili arbitraže s HRT-om ili im je HRT uputio opomenu pred tužbu odnosno poziv na izvršenje obveza
 2. pravne osobe čije ovlaštene osobe istodobno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema HRT-u, nalaze se u sudskom postupku, postupku  mirenja ili arbitraže s HRT-om ili im je HRT uputio opomenu pred tužbu odnosno poziv na izvršenje obveza
 3. pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema HRT-u, nalaze se u sudskom postupku, postupku mirenja ili arbitraže s HRT-om ili im je HRT uputio opomenu pred tužbu odnosno poziv na izvršenje obveza.

 

 

Postupak i mjerila odabira programa

 

Članak 4.

(1) Na obrazloženi prijedlog glavnog/e urednika/ce programa HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i Međunarodnog programskog kanala ili glavnog/e urednika/ce portala i nelinearnih medijskih usluga (u daljnjem tekstu: glavni/a urednik/ca)  ravnatelju/ici PJ Program upućuje zahtjev za pokretanje postupka nabave programa iz članka 2.  rukovoditelju/ci RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

 

(2) Postupak nabave programa iz članka 2. provode Povjerenstva za nabavu pojedinog programskog sadržaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koja imenuje ravnatelj/ica PJ Program na prijedlog urednika/ice programskih odjela i rukovoditelja/ice produkcijskih odjela.

 

(3) Broj članova Povjerenstva mora biti neparan.

 

(4) Povjerenstvo odlučuje većinom glasova svih članova Povjerenstva.

 

(5) Član Povjerenstva koji nije suglasan s mišljenjem većine ima pravo na izdvojeno mišljenje.

 

(6) Povjerenstvo o svojem radu vodi zapisnik, koji sastavlja osoba koju je odredio rukovoditelj/ica RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

 

(7) Na obrazloženi prijedlog glavnog/e urednika/ce ravnatelj/ce PJ Program može uputiti rukovoditelju/ici RJ Odabir i nabava programskog sadržaja zahtjev za pokretanje postupka nabave programa iz članka 2. izravnim pozivom pojedinim neovisnim proizvođačima na dostavu ponude točno određenog sadržaja kada za to postoje opravdani poslovni i programski razlozi.

 

(8) Glavni/a urednik/ca uz suglasnost ravnatelja/ice PJ Program može iskazati programski interes za nabavu programskog sadržaja (nastavke/nove sezone prethodno proizvedenih AV djela te formate za koje neovisni proizvođač ima isključiva prava, licenciju za  proizvodnju djela) koji je neovisni proizvođač ponudio izravnom ponudom na temelju čega će Povjerenstvo uputiti zahtjev za dostavu ponude u skladu s čl. 8.

Glavni/a urednik/ca razmatrat će izravne ponude  svakih 60 dana  od početka poslovne godine.  Uz suglasnost ravnatelja/ice PJ Program, glavni/a urednik/ca za ponude pristigle do 20.-og  svakog drugog mjeseca Povjerenstvu do 5.-og u mjesecu koji slijedi dostaviti će  očitovanje o tome postoji li programski interes za dostavu dokumentacije u skladu s člankom 8. stavkom 1. Za izravne ponude za koje ne postoji programski interes za dostavu dokumentacije glavni/a urednik/ca dostavit će očitovanje o tome upućuje li se ponuda na razradu, javni poziv ili se ponuda odbija o čemu će Povjerenstvo bez odgode obavijestiti neovisnog proizvođača.

 

(9) HRT će najmanje 2/3 sredstava iz čl. 2. st. 1. Općih uvjeta osigurati za nabavu djela javnim pozivima.

 

Članak 5.

 

(1) Postupak za nabavu programa pokreće se objavom poziva za dostavu ponude određenog programskog sadržaja, na mrežnim stranicama HRT-a.

 

(2) Poziv za dostavu ponuda sadržava informacije o vrsti programskog sadržaja koji se nabavlja, rok za dostavu ponuda te ostale uvjete važne za provedbu postupka.

 

(3) Programski sadržaji nabavljaju se cijele godine prema programskim potrebama i proračunskim okvirima.

 

(4) Ponude se predaju na mrežnim stranicama HRT-a putem online sustava „E-PONUDA PROGRAMSKIH SADRŽAJA“ (u daljnjem tekstu: e-ponuda). Iznimno, do prilagodbe online sustava e-ponuda ponude iz članka 4. stavka 8 predaju se na e-adresu: eponude@hrt.hr.

 

(5) HRT zadržava pravo da ne odabere ni jednu ponudu.

 

 

Članak 6.

 

(1) Prije predaje ponude neovisni proizvođač mora se registrirati u sustavu e-ponuda.

 

(2) Za registraciju u sustavu e-ponuda potrebno je priložiti: 

  1. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu porezne uprave ponuditelja ne starije od šest mjeseci kao dokaz da je registriran za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela i ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili jednoj od država članica Europske unije odnosno drugu jednakovrijednu potvrdu ako ima sjedište izvan Republike Hrvatske
 1. izjavu ponuditelja da nema vlasnički udio nakladnika televizije i/ili pružatelja

    audiovizualne medijske usluge, da je u svom poslovanju neovisan o nakladniku

     televizije i/ili pružatelju audiovizualne medijske usluge te da kod pojedinačnog

     nakladnika televizije i/ili pružatelja audiovizualne medijske usluge u razdoblju od

     tri godine ne participira s više od 90% svog ukupno  ostvarenog prihoda

 1. izjavu da će u slučaju prijave na pozive raspolagati sekundarnim pravima
 2. izjavu kojom se potvrđuje da nije pokrenut stečajni postupak, postupak    

     predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

 1. izjavu ponuditelja da ispunjuje uvjete za status neovisnog proizvođača u skladu

    sa čl. 49. Zakona o elektroničkim medijima.

 

(3) Neovisni proizvođač obvezuje se redovito unositi sve promjene i ažurirati podatke u dijelu aplikacije MOJ PROFIL, a svakako prije svake predaje ponuda po novim pozivima.

 

Sadržaj djela

Članak 7.

 

(1) Djelo se mora realizirati u skladu s načelima javne televizije, Zakonom o HRT-u i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te programskim i tehničkim standardima emitiranja na HRT-u.

 

(2) U Djelu se ne smije vrijeđati pravo, čast i ugled bilo koje osobe te mora biti prilagođeno terminu emitiranja, dobnoj skupini i programskom kanalu navedenom u pozivu.

(3) U Djelu ne smije biti prikrivene audiovizualne komercijalne komunikacije, zavaravajućeg oglašavanja ni plasmana proizvoda koje bi bilo protivno odredbama Zakona o elektroničkim medijima, odnosno drugim pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

 

 (4) HRT zadržava konačnu uredničku kontrolu nad svim djelima koje nabavlja od neovisnih proizvođača, a obavljat će je poštujući pozitivne propise u skladu s objavljenim programskim i uredničkim načelima.

 

(5) U slučaju da neovisni proizvođač najavi postojanje plasmana proizvoda moguće samo u Igranim serijama 1, zabavnim sadržajima i formatima te dobije suglasnost od nadležne osobe koju imenuje ravnatelj/ica PJ Program, HRT će s neovisnim proizvođačem sklopiti odgovarajući ugovor za taj oblik audiovizualne komercijalne komunikacije.

 

 

Sadržaj  ponude

Članak 8.

 

(1) Ponuda za ulaganje u proizvodnju AV djela, pretprodaju (pre-sale) i koprodukciju mora zadovoljavati kriterije neovisne proizvodnje tako da, ovisno o programskom sadržaju i tekstu poziva, sadržava sljedeće podatke:  

 

a)    naziv i sjedište neovisnog proizvođača i njegove kontakte

b)    popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača

c)    sinopsis i scenarij djela za djela:

- za djela kod poziva u kojima nije određen broj nastavaka (slobodni volumen) dostavljaju se sinopsisi svih epizoda i najmanje 20% gotovih scenarija ako u tekstu poziva nije drukčije navedeno

d)    karakterizaciju glavnih likova (za igrana djela)

e)    redateljsku koncepciju

f)    redateljsku razradu (za igrana djela prema potrebi)

g)    operativni i financijski plan djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača odnosno kod koprodukcije udjelom svih koproducenata i ulagača

h)    razrađenu koncepciju (paper format) za TV projekt

i)     dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije

j)     specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela

k)    referencije autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača

l)    ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u eurima, izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, a u slučaju serije s istaknutom cijenom po epizodi i ukupnom cijenom u eurima te rokovima isporuke

m) deklaraciju o statusu neovisnog proizvođača u skladu s odredbom članka 49. Zakona o elektroničkim medijima.

 

(2) Ponude za koprodukcije i pretprodaju (pre-sale) moraju sadržavati i plan financiranja s jasno istaknutim izvorima financiranja i pojedinačnim udjelima.

 

(3) Ponuda za otkup prava emitiranja – licencija mora sadržavati:

 

a) naziv i sjedište neovisnog proizvođača i njegove kontakte

b) dokaz o riješenim autorskim, izvođačkim i drugim srodnim pravima

c) listu autorskih i srodnih prava

d) glazbenu listu

     e) ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u eurima, a u slučaju serije s

    istaknutom cijenom po epizodi i ukupnom cijenom u eurima

f) referencije autorskog tima, neovisnog proizvođača i producenta

g) audiovizualni zapis (podržan osnovnim videopreglednicima npr. Windows  

    media player, VLC player i sl.) za pregled putem:

         – poveznice (linka) na stranicu na kojoj se može pogledati materijal ili s koje se može

            preuzeti materijal na lokalni hard disk (download materijala)

     h) deklaraciju o statusu neovisnog proizvođača u skladu s odredbom članka 49. Zakona o

         elektroničkim medijima.

 

(4) Sadržaj ponude iz čl. 4. st. 7. i 8. ovih Općih uvjeta odredit će se u pozivu na dostavu ponude.

 

Razmatranje ponuda i pregovarački postupak

 

Članak 9.

 

Povjerenstvo neće razmatrati ponude koje ne ispunjavaju formalne uvjete za postupanje, kao i one koje ne ispunjavaju pozivom određene kriterije. 

 

Članak 10.

 

(1) Ponude iz  članka 4. stavaka 1. i 8. koje ispunjavaju uvjete za postupanje Povjerenstvo će razmotriti vodeći računa o sljedećim kriterijima:

 

 1. originalnost ideje
 2. kvaliteta scenarija, sinopsisa 
 3. referencije neovisnog proizvođača, redatelja, scenarista, producenta, snimatelja, izvođača  i dr.
 4. cijena ponude – razumna tržišna cijena u zadanim produkcijskim uvjetima
 5. univerzalnost teme
 6. relevantnost 
 7. inovativni pristup
 8. javna vrijednost odnosno doprinos projekta javnom interesu kako je utvrđeno odredbama Ugovora između Vlade RH i HRT-a
 9. potencijal ostvarivanja prihoda.

 

 (2) Povjerenstvo i glavni/a urednik/ca  mogu pozvati neovisnog proizvođača na prezentaciju ponude.  Prezentacija nije dio pregovaračkog postupka te ne čini nikakvu obvezu za HRT.

 

(3) Povjerenstvo je dužno razmotrene ponude uz popratno obrazloženje dostaviti glavnom/oj uredniku/ici koji je obavezan nakon konzultacija s urednikom/icom programskog odjela dati pisano očitovanje o tome postoji li programski interes za nabavu ponuđenog sadržaja.

 

(4) Povjerenstvo će najkasnije u roku od 50 (pedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda iz članka 4. stavka 1., a na temelju očitovanja iz stavka 3. ovoga članka, pisanim putem obavijestiti neovisne proizvođače o postojanju programskog interesa za početak pregovaračkog postupka.

 

(5) Ponude neovisnih proizvođača za koje postoji programski interes, ali nije pokrenut pregovarački postupak na temelju očitovanja iz stavka 3 ovog članka ostaju u postupku najdulje 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, a iznimno i dulje. Neovisni proizvođači koji nisu suglasni s razmatranjem ponude nakon isteka roka od 90 dana pisanim putem obavijestit će HRT o povlačenju ponude, a u suprotnom smatra se da su suglasni s produljenim rokom razmatranja ponude.

 

(6) Glavni/a urednik/ca vodeći računa o aktualnim programskim potrebama i financijskim mogućnostima HRT-a istekom roka od 90 dana obvezan/na je donijeti odluku o početku pregovaračkog postupka, odluku o odbijanju ponude ili  dati suglasnost za razmatranje ponude u skladu sa stavkom 5. ovog članka.

 

 (7) Odluku o odbijanju ponude glavni/a urednik/ca programa ili glavni/a urednik/ca portala dostavlja Povjerenstvu koje je dužno u što kraćem roku o tome obavijestiti neovisnog proizvođača pisanim putem.

 

(8) Pregovarački postupak može početi ako:

 

1.  postoje raspoloživa financijska sredstva u programskom proračunu

2.  postoji pisano očitovanje o postojanju programskog interesa glavnog urednika programa

3.  postoji pisana suglasnost ravnatelja PJ Program za početak pregovaračkog

     postupka.

 

(9)  Prije početka pregovaračkog postupka rukovoditelji/ce radnih jedinica Produkcija programa HTV-a i Odabir i nabava programskih sadržaja odredit će producenta/icu koji će izraditi procjenu troškova nabave ponuđenog sadržaja pri ulaganju u proizvodnju. Razdoblje procjene može trajati najdulje 10 (deset) dana od dostave materijala za procjenu troškova djela odabranom producentu. Izračun se dostavlja u RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

 

(10) Povjerenstvo tijekom pregovora raspravlja s neovisnim proizvođačem o ponudi te vodi pregovore radi definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni ponudom, a važni su za donošenje odluke o prihvaćanju ponude.

 

 (11) Povjerenstvo može u svakom trenutku pozvati neovisnog proizvođača na daljnju razradu ponude.

 

(12) Povjerenstvo nije ovlašteno u ime i za račun HRT-a samostalno prihvatiti ponudu  neovisnog proizvođača niti bi takav prihvat obvezivao HRT.

 

 (13) Na temelju rezultata pregovaračkog postupka Povjerenstvo glavnom/oj uredniku/ci programa ili glavnom/oj uredniku/ci portala i ravnatelju/ici PJ Program dostavlja prijedlog odluke o prihvaćanju ili odbijanju ponude.

 

(14) Odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponude donosi glavni/a urednik/ca programa ili glavni/a urednik/ca portala. Glavni/a urednik/ca programa ili glavni/a urednik/ca portala može donijeti odluku  samo ako je dobio prethodnu suglasnost ravnatelja/ice PJ Program koji provjerava raspoloživost financijskih sredstva u programskom proračunu i pravilnost provedbe postupaka odabira.

 

(15) Za Djela za koja su ukupna davanja HRT-a procijenjena na iznos veći od 1.327.228,08 eura neto (milijuntristodvadesetsedamtisućadvijestodvadesetosam eura i osam centi), prije nego što glavni/a urednik/ica programa ili glavni/a urednik/ica portala potpiše odluku o prihvatu, odnosno ravnatelj/ica PJ Program da suglasnost, obvezno je zatražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora HRT-a.

 

(16) Odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponude glavni/a urednik/ica programa ili glavni/a urednik/ica portala dostavlja Povjerenstvu koje je dužno o tome u što kraćem roku pisanim putem obavijestiti neovisnog proizvođača.

 

(17) Nakon donošenja Odluke o prihvaćanju ponude ravnatelji/ca PJ Program i PJ Produkcija/ca dodjeljuju odabrano Djelo programskom i produkcijskom odjelu, a rukovoditelj/ica produkcijskog  odjela počinje postupak za izradu ugovora.

 

(18) HRT je dužan u roku od 50 (pedeset) dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju ponude sklopiti s neovisnim proizvođačem ugovor o nabavi Djela.

 

(19) Odredba iz stavka  17 ne primjenjuje se na sklapanje ugovora o nabavi Djela kod kojih je za sklapanje ugovora potrebna suglasnost Nadzornog odbora u skladu s odredbama Statuta HRT-a. HRT će u tim situacijama s neovisnim proizvođačem sklopiti ugovor o nabavi Djela nakon dobivanja suglasnosti Nadzornog odbora HRT-a odnosno donijeti odluku o odbijanju ponude uz obrazloženje da Nadzorni odbor nije dao suglasnost za sklapanje ugovora o nabavi Djela.

 

(20)  Neovisni proizvođač može tijekom postupka nabave zbog više sile pisanim putem obavijestiti Povjerenstvo o povlačenju ponude s poziva o čemu će Povjerenstvo bez odgode obavijestiti glavnog/u urednika/cu i ravnatelja/cu PJ Program.

 

(21) Proizvodnju nabavljenih Djela nakon sklopljenog ugovora prate RJ Programi HTV-a i RJ Produkcija programa HTV-a uz podršku RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

 

(22) Iznimno od odredbe stavka 8. točke 1. ovog članka, HRT može sklopiti i opcijski ugovor za koprodukciju. Sastavni dio ugovora bit će i strategija financiranja, a  rok za zatvaranje financijske konstrukcije dodatnim  izvorima  financiranja određivat će se za svako Djelo posebno.  Sklapanjem  opcijskog ugovora nije ugovorena nabava djela niti je HRT u obvezi plaćanja troškova vezanih uz zatvaranje financijske konstrukcije niti je njime stvorena  obveza sklapanja ugovora o ulaganju HRT-a  u koprodukciju.

 

(23) HRT može u financijskoj godini u kojoj sklapa opcijski ugovor sklopiti takvih ugovora u vrijednosti od najviše 2% sredstava  iz čl. 2. st. 1. Općih uvjeta.

 

 

Opseg i trajanje prava na AV djelu

Opseg i trajanje prava na AV djelu (ulaganje u proizvodnju)

 

Članak 11.

 

(1) Primarna prava su prava prijenosa elektroničkom komunikacijskom mrežom audiovizualnog sadržaja koji je dominantno financirao HRT, a koja HRT ostvaruje na teritoriju Republike Hrvatske na ograničeno razdoblje od 7 (sedam) godina osim ako nije drukčije ugovoreno između HRT-a i neovisnog proizvođača. Nakon isteka vremenskog ograničenja prava se vraćaju neovisnom proizvođaču.

 

 (2) HRT stječe isključiva i neograničena prava iskorištavanja Djela u okviru primarnih prava, a poglavito:

 

 1. isključivo i neograničeno (po broju) pravo emitiranja i reemitiranja Djela u cjelini ili u dijelovima (linearni sustav) zemaljskim, satelitskim, kabelskim i drugim sadašnjim ili budućim načinima rasprostiranja radiodifuznog signala, uključujući sustav zatvorenog kruga, slobodno ili kodirano, u zemlji i inozemstvu, za javno i privatno korištenje, emitiranje putem interneta, mobitela i dr. na svim platformama koje pokriva HRT u zemlji i inozemstvu u sklopu programa HRT-a tijekom trajanja primarne licencije
 2. pravo korištenja djela nelinearnim sustavom – on-demand (video na zahtjev) na teritoriju Republike Hrvatske (geoblokirano) bilo kojim sadašnjim ili budućim tehničkim sustavom (zemaljskim putem, putem kabela, satelita, telefonskom linijom, mobitelom, internetom i dr.) za prijam i emitiranje na bilo kojoj vrsti uređaja i na bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD i dr.), uključujući i interaktivni sustav
 3. pravo korištenja Djela za potrebe promidžbe
 4. pravo korištenja Djela u drugim emisijama u cjelini ili po dijelovima
 5. pravo prevođenja Djela (podnaslovom ili nahsinkronizacijom) radi ostvarivanja prava iz točke f)

f)  pravo prevođenja i prilagodbe Djela na hrvatski znakovni jezik i audiodeskripciju za

     potrebe osoba oštećena sluha i/ili oštećena vida

 1. isključivo i neograničeno pravo javnog prikazivanja i javnog priopćavanja radiodifuzijskog emitiranja Djela (u cjelini ili po pojedinim dijelovima) tijekom trajanja primarne licencije
 2. pravo prikazivanja i sudjelovanja s Djelom na televizijskim festivalima, natjecanjima ili sličnim smotrama u zemlji i inozemstvu
 3. sva navedena prava u točkama c), d), e) i f) HRT stječe za cijeli svijet i za sve vrijeme njihova trajanja te ih može neograničeno dalje osnivati za treće osobe
 4. u slučaju da na festivalu ili natjecanju Djelo osvoji producentsku novčanu nagradu, ugovorne strane dijelit će je u skladu s ugovorom utvrđenim omjerima sekundarnih prava, a sve autorske i izvođačke nagrade pripadaju u cijelosti autorima i izvođačima
 5. pravo korištenja naslova djela, likova, okolnosti iz Djela, autora i izvođača te neovisnog proizvođača radi promocije Djela
 6. HRT ima pravo koristiti trailere za emitiranje kao programske najave neograničeno na svim svojim programima radi promidžbe Djela
 7. HRT ima pravo izraditi, javno objavljivati i emitirati vlastite trailere po pojedinim dijelovima (s imenima autora, izvođača i producenta) radi promidžbe Djela, pravo koristiti trailere za emitiranje kao programske najave neograničeno na svim svojim programima te ima pravo koristiti trailere uz prilagodbu (glazba i tekst) i za promociju i postavljanje na društvene mreže.

 

(3) Sekundarna prava su sva ostala prava koja nisu obuhvaćena primarnim pravima, a pod čime se ponajprije misli na raspolaganje pravima na teritorijima izvan Republike Hrvatske.

 

(4) Omjer udjela u sekundarnim pravima na Djelu odredit će se ugovorom.

 

(5) U razdoblju od 6 (šest) mjeseci prije isteka primarnog licencijskog paketa, HRT ima pravo prvokupa na produljeni primarni licencijski paket. U slučajevima kada HRT u navedenom roku ne iskaže interes za produljeni primarni licencijski paket ili kada on istekne, primarna prava pripadaju neovisnom proizvođaču. Nakon što su primarna prava pripala neovisnom proizvođaču, HRT prima udio naknade od distribucije na domaćem tržištu prema jednakoj skali koja se primjenjuje za sekundarna prava.

 

(6) HRT ima pravo prvenstva u nabavi novih nastavaka Djela ako će se proizvoditi te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka Djela, obvezuje najprije ih ponuditi HRT-u pod jednakim uvjetima, a HRT je dužan odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana emitiranja posljednjeg nastavka Djela.

 

Opseg i trajanje prava na AV djelu, otkup prava emitiranja gotovih djela – licencija, pretprodaja (pre-sale) i koprodukcija

 

Članak 12.

 

(1) Opseg i trajanje prava na AV djelu, otkup prava emitiranja – licencija, akontacijska kupnja pretprodaja (pre-sale) i koprodukcija bit će ugovoreni za svako AV djelo posebno.

 

Arhivska građa HRT-a u AV djelima neovisnih proizvođača

 

Članak 13.

 

(1) Način i uvjeti korištenja arhivske građe HRT-a kojom se neovisni proizvođač koristi za proizvodnju Djela utvrđeni su važećim Cjenikom o naknadama za korištenje arhivske građe Hrvatske radiotelevizije.

 

(2) Neovisni proizvođač prije korištenja arhivske građe HRT-a u Djelu obvezan je s autorima i nositeljima drugih srodnih prava urediti sva prava za konkretnu namjenu. 

 

 

Obveze neovisnog proizvođača

Članak 14.

 

 (1) Neovisni proizvođač obvezuje se pri ulaganju u proizvodnju, koprodukcije i pretprodaje (pre-sale):

 

 1. pridržavati se financijskog plana i operativnog plana proizvodnje Djela, koji se nalaze u privitku ugovora i čine njegov sastavni dio
 2. prije isplate 1. obroka dostaviti HRT-u na prihvat popis autorske i izvođačke ekipe
 3. pridržavati se scenarija koje je HRT prihvatio, a eventualne (manje) izmjene na scenariju mogu se obaviti samo uz suglasnost urednika HRT-a i u skladu s prihvaćenim financijskim planom
 4. o svakom odstupanju od prihvaćenih scenarija, popisa autorske i izvođačke ekipe, financijskog i/ili operativnog plana, za proizvodnju Djela bez odgode obavijestiti HRT koji mora odobriti svaku izmjenu
 5. prije finalizacije djela, kao i prije finalizacije svakog nastavka Djela, dostaviti HRT-u najavnu i odjavnu špicu na usuglašavanje
 6. uz isporučeno djelo i uz svaki isporučeni nastavak Djela dostaviti dijalog listu, listu autorskih i srodnih prava i glazbenu listu (popis korištenih glazbenih djela, uključujući i pozadinsku glazbu, s podacima o autorima, izvođačima i trajanju glazbe)
 7. izraditi videonajave Djela (trailere) u trajanju koje će biti određeno ugovorom
 8. nakon obavljene isporuke Djela dostaviti HRT-u dokumentirano konačno financijsko izvješće o obračunu troškova proizvodnje Djela u roku od 30 dana od njegova prihvata
 9. osigurati dozvolu za korištenje imena izvođača i autora radi promidžbe Djela
 10. promovirati Djelo prema dogovoru s HRT-om
 11. istaknuti naziv i logo HRT-a na odjavnoj roli Djela, svojoj službenoj mrežnoj stranici, na stranicama društvenih mreža (Facebook i dr.) te svim tiskanim dokumentima u vezi s promocijom Djela.

 

(2) Neovisni proizvođač ne smije snimljeni materijal ustupiti trećim osobama niti se njime koristiti za stvaranje drugih djela bez pisane suglasnosti HRT-a. U protivnom odgovara HRT-u za svaku štetu.

 

(3) Neovisni proizvođač poglavito se obvezuje i jamči HRT-u da će ugovorima s autorima, izvođačima i drugim sudionicima unaprijed i u cijelosti urediti sva autorska, izvođačka i druga prava (uključujući i sva integrirana autorska djela, prava na arhivskom materijalu korištenom u sklopu Djela, fotografije, animacije, likovna djela, integrirana glazbena djela i dr.) za nesmetano korištenje Djela, tako da po tim osnovama na HRT ne prelazi nikakva obveza plaćanja ili uređivanja odnosa, odnosno prava. Svaki eventualni zahtjev trećih osoba prema tim osnovama neovisni proizvođač obvezuje se preuzeti na sebe.

 

(4) Neovisni proizvođač obvezuje se čuvati povjerljivost svih osobnih podataka koje prikupi za potrebe proizvodnje Djela na temelju ovog ugovora te se obvezuje da će s njima postupati u skladu s propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18). U protivnom odgovara za svaku eventualnu štetu koja nastane po toj osnovi te se obvezuje svaki eventualni zahtjev trećih osoba po toj osnovi preuzeti na sebe.

 

(5) Na zahtjev HRT-a neovisni proizvođač obvezuje se priložiti dokumente kojima potvrđuje da su sva autorska i srodna prava u Djelu (uključujući prava na integralne dijelove kao što su glazba, arhivski materijal, fotografije, likovna djela i dr.) riješena u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te uređena tako da na HRT ne prelazi obveza plaćanja po toj osnovi prema neovisnom proizvođaču ili bilo kome trećem.

 

(6) Neovisni proizvođač dužan je prije isplate 1. obroka dostaviti dokaze o riješenim autorskim pravima sa scenaristom, redateljem i direktorom fotografije.

 

(7) Neovisni proizvođač obvezuje se u ugovorima sa svim koautorima/cama  pri ulaganju u

proizvodnju i koprodukciju posebno iskazati iznos licencijske naknade koji pripada koautoru/icama.

 

 

Rok isporuke AV djela

Članak 15.

 

(1) Rok za isporuku Djela ugovara se prema programskoj shemi HTV-a i predstavlja važan je dio ugovora.

 

(2) U slučaju neizvršavanja ili neurednog izvršavanja ugovornih obveza, HRT ima pravo u razumnom roku tražiti ispunjenje u skladu s ugovorom te u slučaju daljnjeg neispunjenja ima pravo jednostrano raskinuti ugovor uz pravo na povrat uplaćenih sredstava sa zakonskim zateznim kamatama i naknadu štete.

 

 

Dokumenti koje je neovisni proizvođač dužan dostaviti prije sklapanja ugovora za ulaganje u proizvodnju AV djela, koprodukciju i pretprodaju (pre-sale)

 

Članak 16.

 

(1) Neovisni proizvođač s kojim se ugovara nabava programskog sadržaja mora prije potpisivanja ugovora dostaviti HRT-u sljedeće dokumente:

 

 

 

Plaćanje

Članak 17.

 

(1) Naknada za ulaganje u proizvodnju AV djela i koprodukciju putem javnog poziva plaća se u obrocima, na temelju uredno ispostavljenih predračuna, odnosno računa na sljedeći način:

       1. obrok (predujam) 20%, najkasnije 15 dana nakon potpisivanja ugovora

       2. obrok (predujam) 30%, 15 dana nakon početka snimanja Djela

       3. obrok (predujam) 20%, 15 dana nakon završetka snimanja Djela

       4. obrok 20%, 15 dana nakon prihvaćanja Djela

       5. obrok 10%, 15 dana nakon dostavljanja konačnog dokumentiranog 

          financijskog izvješća.

 

(2) Kod Djela koje ima više nastavaka, dinamika isplata iz stavka 1. može se uskladiti s brojem nastavaka i njihovom isporukom.

 

(3) U iznimnim situacijama kod koprodukcija dinamika isplata može se uskladiti s operativnim planom. 

 

(4) Naknada kod pretprodaje (pre-sale) putem javnog poziva, isplaćuje se u obrocima, na   temelju uredno ispostavljenih predračuna, odnosno računa na sljedeći način:

            1. obrok (predujam) 20%, 15 dana nakon početka snimanja Djela

            2. obrok (predujam) 30%, 15 dana nakon završetka postprodukcije

            3. obrok 50%, 15 dana nakon prihvaćanja Djela.

 

(5) Za svaku obavljenu isporuku koju je HRT prihvatio, neovisni proizvođač dužan je ispostaviti račun s obračunom prethodno plaćenog predujma, a sve u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

(6) Naknada za Djela nabavljena putem izravnog poziva može se ugovoriti drukčije od navedenog u stavcima 1. i 3. ovog članka.

 

(7) U slučaju plaćanja predujma, odmah nakon potpisivanja ugovora, a svakako prije isplate 1. obroka, neovisni proizvođač obvezuje se, kao sredstvo osiguranja povrata predujma u slučaju nepoštovanja obveza iz ugovora odnosno raskida ili otkaza ugovora, predati HRT-u:

 

Ako se iskoristi jedna zadužnica, neovisni proizvođač se obvezuje dostaviti novo sredstvo osiguranja plaćanja.

 

(8) Naknada za prava emitiranja (licencija) djela provodi se na temelju uredno ispostavljenog računa, u roku od 30 dana od prihvata Djela.

 

 

Praćenje proizvodnje Djela

Članak 18.

 

(1) HRT ima pravo tijekom cijelog razdoblja proizvodnje Djela nadzirati proizvodnju i procjenjivati kvalitetu Djela (programsku, tehničku), nadzirati korištenje sredstava HRT-a u skladu s Financijskim planom te ima pravo po toj osnovi otkazati ovaj ugovor, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave pisane i obrazložene obavijesti o otkazu.

 (2) Nakon sklapanja ugovora RJ Pravni i kadrovski poslovi dostavlja kopiju ugovora nadležnom programskom i produkcijskom odjelu te RJ Odabir i nabava programskog sadržaja, dok se RJ Financije i računovodstvo dostavlja jedan ugovor u izvorniku.

 

(3) RJ Financije i računovodstvo u nalog za isplatu po predračunu unosi informaciju o tome da su sredstva osiguranja plaćanja predana HRT-u.

 

(4) Glavni urednik/ca, nakon konzultacija s urednicima/cama programskih odjela, donosi odluku o uredniku/ci koji će biti zadužen za praćenje proizvodnje i/ili provedbu prihvata Djela nakon sklapanja  ugovora.

 

(5) Urednik/ca je obvezan:

- pratiti proizvodnju Djela

- pratiti usklađenost Djela s predloženim scenarijem/sinopsisom na temelju kojeg je  

  ugovorena nabava te odobrava konačnu verziju scenarija, koja mora biti usklađena

  s načelima javne televizije i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske 

- usuglasiti najavnu i odjavnu rolu

- tijekom proizvodnje Djela mjesečno izvještavati rukovoditelje/ce programskog i

  produkcijskog odjela i rukovoditelja/cu RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

 

(6) Neovisni proizvođač obvezan je tijekom proizvodnje Djela svakih 90 (devedeset) dana od dana isplate prvog obroka isporučivati HRT-u detaljna financijska izvješća te je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana prihvata Djela dostaviti konačno dokumentirano financijsko izvješće. U financijskom izvješću navode se isključivo troškovi proizvodnje ugovorenog Djela.

 

 (7) Na odjavnoj roli Djela u koja HRT ulaže u proizvodnju, uz autore, izvođače i ostale sudionike u proizvodnji Djela navode se:

1.  urednik/ca

2.  rukovoditelj/ica produkcijskog odjela

3.  urednik/ca programskog odjela

4.  neovisni proizvođač za HRT

5.  logo HRT-a

6.  godina proizvodnje

7.  www.hrt.hr.

 

Na odjavnim rolama djela nabavljenih u pre-saleu (pretkupnja) navodi se da je Djelo financirano sredstvima HRT-a uz korištenje loga HRT-a.

 

 

Isporuka Djela

Članak 19.

 

(1) Prilikom isporuke Djela neovisni proizvođač obvezuje se uredniku dostaviti:

 

    - Djelo u propisanom tehničkom formatu i na propisanom mediju u skladu s „Tehničkim       

      standardima HRT-a za prihvat audiovizualnih djela“ u kakvoći koja zadovoljava kvalitetu 

      slike i zvuka za emitiranje u programima HRT-a

    - list autorskih i srodnih prava Djela, kojim neovisni proizvođač specificira sve autorske

      doprinose integrirane u Djelo te prilaže dokaze o tome

    - glazbenu listu Djela, za potrebe kolektivnog ostvarivanja prava

    - dijalog listu Djela na jeziku njegove proizvodnje i na hrvatskom jeziku

    - ostale prateće materijale u skladu s ugovorom (npr. traileri i dr.) koji čine važne elemente 

       za isporuku Djela.

 

(2) Pri isporci Djela od neovisnog proizvođača HRT-u nadležni/a urednik/ca izrađuje Potvrdu o isporuci i preuzimanju djela, koja se potpisuje u 2 (dva) primjerka s predstavnikom neovisnog proizvođača.

 

(3) Potvrda o isporuci i preuzimanju djela podrazumijeva da su uredniku/ci dostavljeni svi elementi iz stavka 1. ovog članka i da su sve obveze iz ugovora izvršene u propisanim rokovima isporuke.

 

(4) Urednik/ca nije ovlašten/a zaprimiti Djelo bez potpisivanja Potvrde o isporuci djela koja sadržava sve elemente iz stavka 3. ovog članka.

 

(5) Urednik/ca svojim potpisom na Potvrdi o isporuci i preuzimanju djela jamči da su svi uvjeti iz stavaka 1. i 3. zadovoljeni.

Tehnički standard za prihvat Djela

Članak 20.

 

Za tehnički standard isporučenog Djela primjenjuje se „Tehnički standard HRT-a za prihvat audiovizualnih djela“.

 

 

Prihvat Djela

Članak 21.

 

(1) U prihvatu Djela sudjeluju:

- urednik/ca zadužen za praćenje proizvodnje Djela te provedbu prihvata Djela

- predstavnik/ca Odjela Programski proizvodni sustavi kojeg određuje nadležni

  rukovoditelj/ca.

 

(2) Prema potrebi u postupak praćenja i prihvata Djela mogu biti uključeni predstavnici/ce drugih organizacijskih jedinica HRT-a (predstavnik/ca Odjela Marketing, direktor/ca fotografije, redatelj/ica, montažer/ka itd.) koje na zahtjev rukovoditelja/ce predmetnog programskog i produkcijskog odjela dodjeljuje nadležni rukovoditelj/ica.

 

Članak 22.

 

(1) Nakon zaprimanja Djela urednik/ca dogovara termin tehničkog pregleda Djela.

 

(2) HRT će pregledati Djelo te će urednik/ca zadužen za praćenje i provedbu prihvata Djela obavijestiti neovisnog proizvođača, najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana, o prihvaćanju ili neprihvaćanju Djela. HRT može Djelo ne prihvatiti samo iz opravdanih programskih ili tehničkih razloga. HRT može zahtijevati doradu ili poboljšanje Djela ako je to moguće realizirati, bez plaćanja posebne naknade, a sve u skladu s ugovorom.

 

(3) U slučaju da se tehnički pregled istog Djela zbog pogreške neovisnog proizvođača mora obaviti više od 2 (dva) puta, neovisnom proizvođaču bit će naplaćena usluga pregleda Djela u skladu s važećim Cjenikom tehničkih usluga HRT-a za vanjske korisnike.

 

(4)  Pri pregledu Djela:

 

      - urednik/ca ocjenjuje usklađenost sadržaja Djela s odobrenim scenarijem/sinopsisom te   

usklađenost Djela s načelima javne televizije i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske; kontrolira vjerodostojnost lista autorskih i srodnih prava Djela te provjerava usklađenost najavne i odjavne role;

     - radnik/ca Odjela Marketing ocjenjuje usklađenost sadržaja s odredbama Zakona o elektroničkim medijima te detektira moguću prikrivenu audiovizualnu komunikaciju         integriranu u Djelo uključujući najavnu i odjavnu rolu. (Kod prihvata Djela za koje je ugovoren otkup prava emitiranja – licencija nije potrebno mišljenje radnika/ce Odjela Marketing.)

-   predstavnici/e Odjela Programski proizvodni sustavi ocjenjuju usklađenost isporučenog          Djela s propisanim tehničkim formatom te sve ostale tehničke karakteristike koje mogu   utjecati na iskorištavanje Djela na programskim kanalima HRT-a.

 

(5) Nakon pregleda Djela urednik dostavlja uredniku/ci programskog odjela i rukovoditelju/ci

      produkcijskog odjela te u RJ Odabir i nabava programskog sadržaja:

 

      - potvrdu o isporuci i preuzimanju Djela

      - listu autorskih i srodnih prava Djela

      - potvrdu o tehničkom prihvatu (koju predstavnik/ca Odjela Programski proizvodni

        sustavi dostavlja elektroničkim putem)

      - potvrdu o prihvatu Djela.

 

(6)  Potvrdu o  prihvatu Djela potpisuju urednik/ca te urednik/ca programskog odjela i rukovoditelj/ica produkcijskog odjela nakon čega Djelo može biti emitirano.

 

 (7)  Ako Djelo nije prihvaćeno, urednik/ca vraća ga na doradu neovisnom proizvođaču u skladu s obvezama iz ugovora.

 

 (8)  Potpisana Potvrda o isporuci i preuzimanju Djela iz članka 20. s potvrdama iz stavka 5. ovog članka dostavlja se rukovoditelju/ci RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

 

 

Konačno financijsko izvješće za ulaganje u proizvodnju AV djela i koprodukcija

 

Članak 23.

 

(1) Nakon prihvata Djela neovisni proizvođač dostavlja konačno dokumentirano financijsko izvješće rukovoditelju/ci produkcijskog odjela u roku od 30 dana od prihvata Djela.

 

(2) Konačno financijsko izvješće treba imati dokumentiranu svaku navedenu stavku i dokaze o plaćanju.

 

Članak 24.

 

(1) Na temelju dostavljenih potvrda o prihvatu Djela i konačnog dokumentiranog financijskog izvješća, rukovoditelji/ce programskog i produkcijskog odjela te rukovoditelj/ce RJ Odabir i nabava programskog sadržaja potvrđuju ispunjenje obveza u smislu ugovorenih rokova isporuke od neovisnog proizvođača i dostave konačnog dokumentiranog financijskog izvješća.

 

 

Izvještavanje o nabavljenim djelima

Članak 25.

(1) HRT dva put godišnje, do 1. kolovoza  te  u cjelovitom izvješću do 31. ožujka  prethodne godine, javno, na svojoj mrežnoj stranici (u sklopu podstranice namijenjene neovisnim proizvođačima) objavljuje iznos do tad nabavljenih djela neovisnih proizvođača u tekućoj tj. prethodnoj godini – specificirajući vrste i količine programa i njihove cijene te posebno deklarirajući djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku i ona djela neovisnih proizvođača nabavljena u skladu odredbama članaka od 27. do 29. Općih uvjeta.

 

Nadležnost suda

Članak 26.

 

(1) Svi eventualni sporovi rješavat će se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je sud u Zagrebu.

 

DIO DRUGI

Mjerila i postupak nabave stranih programskih sadržaja

 

Pokretanje postupka nabave stranih programskih sadržaja

 

Članak 27.

 

(1) Programski sadržaji nabavljaju se cijele godine.

 

(2) Glavni urednik/ca programa ili glavni/a urednik/ca portala najmanje jednom godišnje, prije izrade programske sheme, dostavlja ravnatelju/ici PJ Program na suglasnost programski plan za nabavu stranih programskih sadržaja. Programski plan uključuje podatke o rodu i žanru, programskom kanalu i terminu emitiranja te podrijetlu Djela i produkcijskoj kategoriji.

 

(3) Prijedlog za počinjanje pregovora za nabavu/otkup programskog sadržaja pokreće glavni/a urednik/ca programa ili glavni/a urednik/ca portala u skladu s dobivenom suglasnosti iz stavka 2. i prema važećoj programskoj shemi uz odobrenje ravnatelja PJ Program.

 

(4) Prijedlog iz stavka 3. ovog članka uključuje podatke o nazivu Djela, rodu i žanru, broju  nastavaka, trajanju, početku licencije, o programskom kanalu, terminu emitiranja, okvirnoj cijeni te podrijetlu Djela i produkcijskoj kategoriji.

 

 

Pokretanje pregovaračkog postupka

Članak 28.

 

(1) Odjel Odabir i nabava stranih programa počinje pregovarački postupak na temelju prijedloga iz članka 28. stavka 2. Općih uvjeta i uz provjeru raspoloživih financijskih sredstava.

 

(2) Odjel Odabir i nabava stranih programa utvrđuje elemente prijedloga ugovora (naknada, opseg prava i dr.) tijekom pregovora.

 

(3) Radnici/e Odjela Odabir i nabava stranog programa ne mogu u pregovorima u ime i za račun HRT-a samostalno prihvatiti ponudu za nabavu stranog programskog sadržaja niti bi takav prihvat obvezivao HRT.

 

 (4) Na temelju rezultata pregovaračkog postupka i prijedloga Odjela Odabir stranog programa glavni/a urednik/ca programa ili glavni/a urednik/ca portala donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponude uz prethodnu suglasnost ravnatelja/ce PJ Program.

 

 (5) Odjel Odabir i nabava stranog programa dužan je bez odgode obavijestiti ponuditelja o odluci iz stavka 4.  

 

 (6)  Glavni/a urednik/ca ili glavni/a urednik/ca portala Djelo može emitirati odnosno njime se koristiti na programskim kanalima HRT-a nakon potpisa ugovora uz preduvijet dostavljanja svih ugovorenih materijala i  tehničke ispravnosti AV djela kada  se potvrdi tehnička ispravnost,

 

Članak 29.

 

Odredbe ovih Općih uvjeta ne odnose se na nabavu stranih programskih sadržaja za korištenje Djela po pojedinim dijelovima (inserti, arhivski AV materijal i dr.), uz preduvjet da su prava za takvo korištenje riješena za potrebe proizvodnje novih AV djela.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 30.

 

(1) Važan sadržaj potvrda, izjava i ostalih dokumenata potrebnih za prijavu na pozive HRT-a u postupcima odabira programa od neovisnih proizvođača HRT će objaviti na svojim mrežnim stranicama i u sklopu  podstranice namijenjene neovisnim proizvođačima.

 

(2) Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa od 15. veljače 2022.

 

(3) Postupci koji su počeli prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta voditi će se i dovršiti u skladu s odredbama akata iz stavka 2. ovog članka.

 

 (4) Ovi Opći uvjeti objavit će se i na mrežnoj stranici HRT-a.

 

 (5) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na oglasnoj ploči HRT-a dana 24. ožujka 2023., kada  i stupaju na snagu.

 

U Zagrebu, 24. ožujka 2023.

Glavni ravnatelj HRT-a

Robert Šveb

 

 

 

PRILOG:

 

POPIS PRIZNATIH TROŠKOVA PROIZVODNJE DJELA

 

 1. za audiovizualnu opremu i softver ne više od 5% nabavne vrijednosti po tjednu korištenja ni ukupno više od 50% nabavne vrijednosti po djelu
 2. za svu ostalu opremu i softver ne više od 3% nabavne vrijednosti po tjednu korištenja ni ukupno više od 20% nabavne vrijednosti po djelu

 

Kod ulaganja HRT-a u proizvodnju AV djela i koprodukciju u troškovniku se iskazuju:

 

 

Napomena: HRT ima pravo nadzirati korištenje sredstava HRT-a u skladu s Financijskim planom te ima pravo za cijelo razdoblje produkcije nadzirati proizvodnju Djela, što uključuje sudjelovanje u svim fazama njegove proizvodnje na svim lokacijama.