e-ponuda programskih sadržaja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE O MJERILIMA I POSTUPKU ODABIRA PROGRAMA, prosinac 2019.

Na temelju članka 21. Stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji  („Narodne novine“ br. 137/10, 76/12, 78/16,  46/17 i 94/18 - u daljnjem  tekstu: Zakon o HRT-u) i članka 15. Statuta Hrvatske radiotelevizije (Narodne novine br. 14/13) glavni ravnatelj HRT-a dana 23. prosinca 2019. donio je

OPĆE UVJETE POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE O MJERILIMA I POSTUPKU ODABIRA PROGRAMA

Uvodni dio

Članak 1.

(1) Ovim Općim uvjetima poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa (u daljnjem tekstu:  Opći uvjeti) uređuju su mjerila i postupak odabira programa  od neovisnih proizvođača i odabira stranih programskih sadržaja.

 

DIO PRVI

Mjerila i postupak odabira programa od neovisnih proizvođača

Članak 2.

(1) HRT je dužan najmanje 15% svojeg godišnjeg  programskog  proračuna, u skladu s odredbama Zakona o HRT-u, osigurati za nabavu europskih  djela neovisnih  proizvođača,  od čega polovina tih sredstava mora biti namijenjena za djela izvorno proizvedena na  hrvatskom jeziku.

(2) U provedbi  odredbe iz prethodnog  stavka, HRT će provoditi  postupak kojem je cilj na jasan i transparentan način utvrditi uvjete za nabavu programa uzimajući u obzir kvalitetu i cijenu ponuda.

 

Uvjeti sudjelovanja

Članak 3.

(1) U postupku nabave programa mogu sudjelovati samo neovisni proizvođači europskih audiovizualnih djela (u daljem tekstu: neovisni proizvođači).

(2) Neovisni proizvođač je pravna ili fizička osoba kako je definira poseban propis kojim se uređuju prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga i usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža.

(3)  Na pozivima ne mogu sudjelovati:

 1. pravne  i fizičke osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema HRT-u, nalaze se u sudskom postupku, postupku mirenja ili arbitraže s HRT-om ili im je  HRT uputio opomenu pred tužbu odnosno poziv na izvršenje obveza.
 2. pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema HRT-u, nalaze se u sudskom postupku, postupku  mirenja ili arbitraže s HRT-om ili im je HRT uputio opomenu pred tužbu odnosno poziv na izvršenje obveza.
 3. pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema HRT-u, nalaze se u sudskom postupku, postupku  mirenja ili arbitraže s HRT-om ili im je  HRT uputio opomenu pred tužbu odnosno poziv na izvršenje obveza.

 

Postupak i mjerila odabira programa

Članak 4.

(1) Na  obrazloženi prijedlog glavnog urednika programa HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i Međunarodnog  programskog kanala (u daljnjem tekstu: glavni urednik programa) ili  glavnog urednika portala i nelinearnih medijskih usluga (u daljnjem tekstu: glavni urednik portala)  ravnatelj PJ Program upućuje zahtjev za pokretanje  postupka nabave programa iz članka 2. ovih Općih uvjeta rukovoditelju RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

(2) Postupak nabave programa iz članka 2. provode Povjerenstva za nabavu pojedinog programskog sadržaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koja imenuje ravnatelj PJ Program na prijedlog rukovoditelja RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

(3) Broj članova Povjerenstva mora biti neparan.

(4) Povjerenstvo odlučuje većinom glasova svih članova Povjerenstva.

(5) Član Povjerenstva koji nije suglasan s mišljenjem većine ima pravo na izdvojeno mišljenje.

(6) Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik, koji sastavlja osoba koju je odredio rukovoditelj RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

(7) Na obrazloženi zahtjev glavnog urednika programa, ili glavnog urednika portala  ravnatelj PJ Program  može uputiti zahtjev  za pokretanje  postupka nabave programa iz članka 2. ovih Općih uvjeta rukovoditelju RJ Odabir i nabava programskog sadržaja da izravnim pozivom uputi pojedinim neovisnim proizvođačima poziv na dostavu ponude točno određenog sadržaja kada za to postoje opravdani poslovni i programski razlozi.

(8) HRT će najmanje 2/3 sredstava iz čl.2.st.1. ovih Općih uvjeta osigurati za nabavu djela javnim pozivima.

 

Članak 5.

(1) Postupak za nabavu programa pokreće se objavom poziva za dostavu ponude određenog programskog sadržaja na mrežnim stranicama HRT-a.

(2) Poziv za dostavu ponuda sadrži informacije o vrsti programskog sadržaja koji se nabavlja, roku za dostavu ponuda kao i ostale uvjete bitne za provedbu  postupka.

(3) Programski sadržaji naručuju se tijekom cijele godine prema programskim potrebama i proračunskim okvirima.

(4) Ponude se predaju na mrežnim stranicama HRT-a putem on-line sustava „E-PONUDA PROGRAMSKIH SADRŽAJA“ (u daljnjem tekstu: e-ponuda).

(5) HRT zadržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu.

 

Članak 6.

(1) Prije predaje ponude potrebno je registrirati se u sustavu e-ponuda.

(2) Za registraciju u sustavu e-ponuda potrebno je priložiti: 

  1. izvadak iz sudskog registra ili izvadak iz obrtnog registra ili potvrdu porezne uprave ponuditelja ne starije od šest mjeseci kao dokaz da je registriran za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela i ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj ili jednako vrijednu potvrdu ako ima sjedište ili prebivalište izvan Republike Hrvatske
  2. izjavu ponuditelja da nije uključen u organizacijsku strukturu nakladnika televizije i da nakladnik televizije nema više od 25% udjela kapitala u neovisnom proizvođaču ili upravljačkih odnosno glasačkih prava
  3. izjava kojom se potvrđuje da nije pokrenut stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
  4. izjavu ponuditelja da udovoljava uvjetima za status neovisnog proizvođača.

(3) Neovisni proizvođač obvezuje se redovito unositi sve promjene i održavati podatke u dijelu aplikacije MOJ PROFIL, a svakako prije svake predaje ponuda po novim pozivima.

 

Sadržaj djela

Članak 7.

(1) Djelo se mora realizirati u skladu s načelima javne televizije, Zakonom o HRT-u i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te programskim i tehničkim standardima emitiranja na Hrvatskoj radioteleviziji. 

(2) U djelu se ne smije vrijeđati pravo, čast i ugled bilo koje osobe te djelo mora biti prilagođeno terminu emitiranja, dobnoj skupini i programskom kanalu navedenom u pozivu.

(3) U Djelu ne smije biti prikrivenog oglašavanja, niti plasmana proizvoda koje bi bilo protivno odredbama Zakona o elektroničkim medijima, odnosno drugim pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

(4) HRT zadržava konačnu uredničku kontrolu nad svim djelima koje nabavlja od neovisnih proizvođača, a obavljat će je poštujući pozitivne propise u skladu s objavljenim programskim i uredničkim načelima.

 

Sadržaj  ponude

Članak 8.

(1) Ponuda za ulaganje u proizvodnju AV djela, pretprodaju (pre-sale)  i  koprodukciju mora zadovoljavati kriterije neovisne proizvodnje na način da sadržava ovisno o programskom sadržaju:

a)    naziv i sjedište neovisnog proizvođača i njegove kontakte

b)    popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača

c)    sinopsis i scenarij djela:

- za djelo do dvadeset (20) nastavaka potrebno je dostaviti sinopsise svakog nastavka i  najmanje 30% gotovih scenarija

- iznimno, za djelo koje ima više od dvadeset (20) nastavaka broj gotovih sinopsisa i scenarija te dinamika njihove dostave navesti će se u tekstu poziva za nabavu programskog sadržaja

d)    karakterizaciju glavnih likova

e)    režijsku koncepciju

f)    režijsku razradu (za igrana djela)

g)    operativni i financijski plan djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača odnosno kod koprodukcije udjelom ulagača

h)    razrađenu koncepciju (paper format)  za TV projekt

i)     dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije

j)     specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela

k)    reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača

l)     ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u kunama, izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, a u slučaju serije s istaknutom cijenom po epizodi i ukupnom cijenom  u kunama te rokovima isporuke.

(2) Ponude za koprodukcije i pretprodaju (pre-sale) moraju sadržavati i plan financiranja s jasno istaknutim izvorima financiranja i pojedinačnim udjelima.

(3) Ponuda za otkup prava emitiranja - licenca mora sadržavati:

a) naziv i sjedište neovisnog proizvođača i njegove kontakte

b) dokaz o riješenim autorskim, izvođačkim i drugim srodnim pravima

c) ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u kunama, a u slučaju serije s istaknutom cijenom po epizodi i ukupnom cijenom  u kunama

d) reference autorskog tima, neovisnog proizvođača i  producenta

e) audiovizualni zapis (podržan osnovnim video preglednicima npr. Windows  media player, VLC player i sl.) za pregled putem:

         - linka na stranicu na kojoj se može pogledati materijal ili s koje se može preuzeti materijal na lokalni hard disk (download materijala).

(4) Sadržaj ponude iz čl.4. st.7. ovih Općih uvjeta odredit će se u pozivu na dostavu ponude.

 

Razmatranje ponuda i pregovarački postupak

Članak 9.

Povjerenstvo neće razmatrati ponude koje ne ispunjavaju formalne uvjete za postupanje kao i one koje ne ispunjavaju  pozivom određene kriterije. 

 

Članak 10.

(1) Ponude koje ispunjavaju uvjete za postupanje Povjerenstvo će razmotriti vodeći računa o sljedećim kriterijima:

 1. originalnost ideje
 2. kvaliteta scenarija, sinopsisa 
 3. reference neovisnog proizvođača, redatelja, scenarista, producenta, snimatelja, izvođača  i dr.
 4. cijena ponude - razumna  tržišna cijena u zadanim produkcijskim uvjetima
 5. univerzalnost teme
 6. relevantnost 
 7. inovativni pristup
 8. potencijal ostvarivanja prihoda
 9. javna vrijednost odnosno doprinos projekta javnom interesu kako je utvrđeno odredbama Ugovora između Vlade RH i HRT-a.

(2) Povjerenstvo je dužno razmotrene ponude uz popratno obrazloženje  dostaviti glavnom uredniku programa koji je obavezan dati pisano očitovanje o tome postoji li programski interes za nabavu ponuđenog sadržaja.

(3) Povjerenstvo će najkasnije u roku od 50 (pedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda, a na temelju očitovanja iz stavka 2. ovoga članka dati odgovor neovisnim proizvođačima o postojanju programskog interesa za otpočinjanje pregovaračkog postupka.

(4) Pregovarački postupak može započeti ako:

1.  postoje raspoloživa financijska sredstva u programskom proračunu

2.  postoji pisano očitovanje o postojanju programskog interesa glavnog urednika programa

3. postoji pisana suglasnost ravnatelja PJ Program za započinjanje pregovaračkog postupka.

(5) Prije započinjanja pregovaračkog postupka RJ Produkcija programa  HTV-a na zahtjev RJ Odabir i nabava programskog sadržaja izrađuje procjenu troškova nabave ponuđenog sadržaja. RJ Produkcija programa dužna je dostaviti procjenu u roku od 10 (deset) dana od dostave zahtjeva.

(6) Povjerenstvo tijekom pregovora raspravlja s neovisnim proizvođačem o ponudi te vodi pregovore s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni ponudom, a bitni su za donošenje odluke o prihvatu ponude.

(7) Povjerenstvo može u svakom trenutku pozvati neovisnog  proizvođača na daljnju razradu ponude.

(8) Povjerenstvo nije ovlašteno u ime i za račun HRT-a samostalno prihvatiti ponudu  neovisnog proizvođača niti bi takav prihvat obvezivao HRT.

 (9)  Na temelju rezultata pregovaračkog postupka, Povjerenstvo dostavlja glavnom uredniku programa ili glavnom uredniku portala  i ravnatelju PJ Program prijedlog odluke o prihvaćanju ili odbijanju ponude.

(10) Odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponude donosi glavni urednik programa ili glavni urednik portala. Glavni urednik programa ili glavni urednik portala može donijeti odluku  samo ako je dobio prethodnu suglasnost ravnatelja PJ Program koji provjerava  raspoloživost financijskih sredstva u programskom proračunu i pravilnost provedbe postupaka odabira. 

(11) Odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponude glavni urednik programa ili glavni urednik portala dostavlja Povjerenstvu koje je dužno o tome bez odgode obavijestiti neovisnog proizvođača.

(12) Nakon donošenja Odluke o prihvaćanju ponude ravnatelji  PJ Program i PJ Produkcija dodjeljuju odabrano Djelo programskom i produkcijskom odjelu. Rukovoditelj produkcijskog  odjela započinje postupak za izradu ugovora.

(13) HRT je dužan u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju ponude sklopiti s neovisnim proizvođačem ugovor  o nabavi djela.

(14) Realizaciju nabave djela nakon sklopljenog ugovora prati RJ Programi HTV-a i RJ Produkcija programa HTV-a uz podršku RJ Odabir i nabava programskog sadržaja.

(15) Iznimno od odredbe točke 1. stavka 4. ovog članka, HRT može pismom namjere iskazati interes za nabavu određenog programskog sadržaja za iduću godinu bez stvaranja bilo kakve obveze za HRT.

 

Članak 11.

(1) Neovisni proizvođač  kojem je dostavljena obavijest o postojanju programskog interesa za nabavu ponuđenog djela, a za koje nije pokrenut pregovarački postupak, ostaje u postupku te Povjerenstvo razmatra njegovu ponudu vodeći računa o aktualnim programskim potrebama i financijskim mogućnostima HRT-a.

(2) Ponuda iz prethodnog stavka može se razmatrati najdulje 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, a iznimno i dulje uz pristanak neovisnog proizvođača.

(3) Povjerenstvo je dužno obavijestiti glavnog urednika programa o isteku roka za razmatranje ponude  iz prethodnog stavka. Glavni urednik programa ili glavni urednik portala obvezan je bez odgode donijeti odluku o otpočinjanju pregovaračkog postupka ili odluku o odbijanju ponude.

(4) Odluku o odbijanju ponude glavni urednik programa ili glavni urednik portala dostavlja Povjerenstvu koje je dužno bez odgode o tome obavijestiti neovisnog proizvođača.

 

Opseg i trajanje prava na AV djelu

Opseg i trajanje prava na AV djelu  (ulaganje u proizvodnju)

Članak 12.

(1) Primarna prava su prava prijenosa elektroničkom komunikacijskom mrežom audiovizualnog sadržaja dominantno financiranog od strane TV nakladnika, koja televizijski nakladnik ostvaruje na teritoriju RH na ograničeno razdoblje od sedam (7) godina osim ako nije drugačije ugovoreno između nakladnika i neovisnog proizvođača. Nakon isteka vremenskog ograničenja, prava se vraćaju neovisnom proizvođaču.

(2) HRT stječe isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih prava, a poglavito:

 1. isključivo i neograničeno (po broju) pravo emitiranja i reemitiranja djela u cjelini ili u dijelovima (linearni sustav) zemaljskim, satelitskim, kabelskim i drugim sadašnjim ili budućim načinima rasprostiranja radiodifuznog signala, uključujući sustav zatvorenog kruga, slobodno ili kodirano, u zemlji i inozemstvu, za javno i privatno korištenje, emitiranje putem interneta, mobitela i dr. na svim platformama koje pokriva HRT u zemlji i inozemstvu u okviru programa HRT-a za vrijeme trajanja primarne licence
 2. pravo korištenja djela nelinearnim sustavom - on-demand (video na zahtjev) na teritoriju Republike Hrvatske (geoblokirano) bilo kojim sadašnjim ili budućim tehničkim sustavom (zemaljskim putem, putem kabela, satelita, telefonskom linijom, mobitelom, internetom i dr.) za prijam i emitiranje na bilo kojoj vrsti uređaja i na bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD i dr.) uključujući i interaktivni sustav
 3. pravo korištenja djela za potrebe promidžbe
 4. pravo korištenja djela u drugima emisijama u cjelini ili po dijelovima
 5. pravo prevođenja djela (podnaslovom ili nahsinkronizacijom) u svrhu ostvarivanja prava iz točke g).
 6. pravo prevođenja djela na hrvatski znakovni jezik
 7. isključivo i neograničeno pravo javnog prikazivanja i javnog priopćavanja radiodifuzijskog emitiranja djela (u cjelini ili po pojedinim dijelovima) za vrijeme trajanja primarne licence
 8. pravo prikazivanja i sudjelovanja s djelom na televizijskim festivalima, natjecanjima ili sličnim smotrama u zemlji i inozemstvu
 9. sva navedena prava u točkama c), d), e) i f) HRT stječe za cijeli svijet i za sve vrijeme njihova trajanja te ih može neograničeno dalje osnivati za treće osobe
 10. u slučaju da na festivalu ili natjecanju djelo osvoji producentsku novčanu nagradu, ugovorne strane dijelit će u skladu s ugovorom utvrđenim omjerima sekundarnih prava. Sve autorske i izvođačke nagrade pripadaju u cijelosti autorima i izvođačima
 11. pravo korištenja naslova djela, likova, okolnosti iz djela, autora i izvođača te neovisnog proizvođača u svrhu promocije djela
 12. HRT ima pravo koristiti trailere (s imenima autora i izvođača) za emitiranje kao programske najave neograničeno na svim svojim programima u svrhu promocije djela
 13. HRT ima pravo izraditi, javno objavljivati  i emitirati vlastite trailere po pojedinim dijelovima (s imenima autora, izvođača i PRODUCENTA) u svrhu promocije djela, pravo koristiti trailere za emitiranje kao programske najave neograničeno na svim svojim programima, te ima pravo koristiti trailere uz prilagodbu (glazba i tekst) i za promociju i upload na društvene mreže.

(3) Sekundarna prava su sva ostala prava koja nisu obuhvaćena primarnim pravima, a pod čime se ponajprije misli na raspolaganje pravima na teritorijima izvan Republike Hrvatske.

(4) Omjer udjela u sekundarnim pravima na djelu odredit će se ugovorom.

(5) HRT ima pravo prvokupa na produljeni primarni licencijski paket osim u slučaju kada HRT u ugovorenom  roku ne iskaže interes za produljeni primarni licencijski paket ili ako isti istekne.  Nakon postignutog sporazuma da su primarna prava pripala neovisnom proizvođaču, HRT prima udio naknade od distribucije na domaćem tržištu prema istoj skali koja se primjenjuje na sekundarna prava.

(6) HRT ima pravo prvenstva u nabavi novih nastavaka ako se isti budu proizvodili te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obvezuje nove nastavke najprije ponuditi HRT-u pod istim uvjetima, a HRT je dužan odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana emitiranja posljednjeg nastavka.

 

Opseg i trajanje prava na AV djelu, otkup prava emitiranja gotovih djela – licenca, akontacijska kupnja, pretprodaja (pre-sale) i koprodukcija

Članak 13.

(1) Opseg i trajanje prava na AV djelu, otkup prava emitiranja – licenca, akontacijska kupnja pretprodaja (pre-sale) i koprodukcija bit će ugovoreni za svako AV djelo posebno.

 

Arhivska građa HRT-a u AV djelima neovisnih proizvođača

Članak 14.

(1) Na arhivsku građa HRT-a koju neovisni proizvođač ugrađuje u djelo primjenjuju se uvjeti iz „Cjenika korištenja arhivskog gradiva Hrvatske radiotelevizije.

(2) Neovisni proizvođač prije korištenja arhivske građe HRT-a u djelu mora s autorima i nositeljima srodnih prava urediti sva prava za konkretnu namjenu. 

 

Obveze neovisnog proizvođača

Članak 15.

 (1) Neovisni proizvođač obvezuje se kod ulaganja u proizvodnju, koprodukcije i pretprodaje (pre-sale):

 1. pridržavati financijskog plana i operativnog plana proizvodnje djela, koji se nalaze u privitku ugovora i čine njegov sastavni dio
 2. prije isplate 1. obroka, dostaviti HRT-u na prihvat popis autorske i izvođačke ekipe
 3. pridržavati se scenarija prihvaćenih od strane HRT-a, a eventualne (manje) izmjene na scenariju mogu se obaviti samo uz suglasnost urednika HRT-a  i u skladu s prihvaćenim financijskim planom
 4. o svakom odstupanju od prihvaćenih scenarija, popisa autorske i izvođačke ekipe, financijskog i/ili operativnog plana, za proizvodnju djela bez odgode obavijestiti HRT koji svaku izmjenu mora odobriti
 5. prije finalizacije djela, kao i prije finalizacije svakog nastavka, dostaviti HRT-u najavnu i odjavnu špicu na usuglašavanje
 6. uz isporučeno djelo i uz svaki isporučeni nastavak dostaviti dijalog listu i glazbenu listu (popis korištenih glazbenih djela, uključujući i pozadinsku glazbu, s podacima o autorima, izvođačima i trajanju glazbe)
 7. izraditi video najave djela (trailere) u trajanju koje će biti određeno ugovorom
 8. nakon obavljene isporuke svih nastavaka djela dostaviti HRT-u dokumentirano konačno financijsko izvješće o obračunu troškova proizvodnje djela u roku od 30 dana od prihvata djela
 9. osigurati dozvolu za korištenje imena izvođača i autora u svrhu promocije djela
 10. promovirati djelo prema dogovoru s HRT-om
 11. istaknuti naziv i logo HRT-a kao naručitelja djela na svojoj službenoj mrežnoj stranici, na stranicama društvenih mreža (Facebook i dr.) te svim tiskanim dokumentima u svezi s promocijom djela.

(2) Neovisni proizvođač ne smije snimljeni materijal ustupiti trećim osobama bez pisane suglasnosti HRT-a. U protivnom odgovara HRT-u za svaku štetu u slučaju korištenja materijala od strane trećih osoba.

(3) Neovisni proizvođač se poglavito obvezuje i jamči HRT-u da će ugovorima s autorima, izvođačima i drugim sudionicima unaprijed i u cijelosti urediti sva autorska, izvođačka i druga prava (uključujući i sva integrirana autorska djela, prava na arhivskom materijalu korištenom u sklopu djela, fotografije, animacije, likovna djela, integrirana glazbena djela i dr.) za nesmetano korištenje djela, tako da po tim osnovama na HRT ne prelazi nikakva obveza plaćanja ili uređivanja odnosa, odnosno prava. Svaki eventualni, zahtjev trećih osoba po tim osnovama neovisni proizvođač se obvezuje preuzeti na sebe.

(4) Neovisni proizvođač obvezuje se čuvati povjerljivost svih osobnih podataka koje prikupi za potrebe proizvodnje djela na temelju ovog ugovora te se obvezuje da će s njima postupati u skladu s propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018.). U protivnom odgovara za svaku eventualnu štetu koja nastane po toj osnovi te se obvezuje svaki eventualni zahtjev trećih osoba po toj osnovi preuzeti na sebe.

(5) Na zahtjev HRT-a neovisni proizvođač obvezuje se priložiti dokumente kojima potvrđuje da su sva autorska i srodna prava  u djelu (uključujući prava na integralne dijelove kao što su glazba, arhivski materijal, fotografije, likovna djela i dr.) riješena u skladu s odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima, te uređena tako da na HRT ne prelazi obveza plaćanja po toj osnovi prema neovisnom proizvođaču ili bilo kome trećem.

(6) Neovisni proizvođač je dužan prije isplate 1. obroka dostaviti dokaze o riješenim autorskim pravima sa scenaristom, redateljem, direktorom fotografije.

 

Rok isporuke djela

Članak 16.

(1) Rok za isporuku djela ugovara se prema programskoj shemi HTV-a i bitan je dio ugovora.

(2) U slučaju neizvršavanja ili neurednog izvršavanja ugovornih obveza, HRT ima pravo u razumnom roku tražiti ispunjenje u skladu s ugovorom te u slučaju daljnjeg neispunjenja ima pravo jednostrano raskinuti ugovor uz pravo na povrat uplaćenih sredstava sa zakonskim zateznim kamatama i naknadu štete.

 

Dokumenti koje je neovisni proizvođač dužan dostaviti prije sklapanja ugovora za ulaganje u proizvodnju AV djela, koprodukcija i pretprodaja (pre-sale)

Članak 17.

(1) Neovisni proizvođač s kojim se ugovara nabava programskog sadržaja mora pri potpisivanju ugovora dostaviti:

 1. dokaz o bonitetu (BON-1 i BON-2) i potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenju obveza na temelju javnih davanja - ne starije od 30 dana odnosno drugu jednako vrijednu potvrdu prema zakonima zemlje podrijetla ponuditelja
 2. knjigu primitaka i izdataka za neovisne proizvođače  koji ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti i obrta
 3. izjavu neovisnog proizvođača kojom potvrđuje da raspolaže svim pravima za nesmetano iskorištavanja djela, tako da na HRT ne prelazi obveza uređivanja prava ili plaćanja po toj osnovi prema neovisnom proizvođaču, ili bilo kome trećem.

 

Plaćanje

Članak 18.

(1) Naknada za  ulaganje u proizvodnju AV djela i koprodukciju putem javnog poziva, plaća  se u obrocima, na temelju uredno ispostavljenih predračuna, odnosno računa na sljedeći način:

       1. obrok (predujam) 20%, najkasnije 15 dana nakon potpisivanja ugovora

       2. obrok (predujam) 30%, 15 dana nakon početka snimanja

       3. obrok (predujam) 20%, 15 dana nakon završetka snimanja djela

       4. obrok 20%, 15 dana nakon prihvaćanja djela

       5. obrok 10%, 15 dana nakon dostavljanja konačnog dokumentiranog financijskog izvješća.

(2) Kod djela koje sadrži više nastavaka, dinamika isplata iz prethodnog stavka može se uskladiti s brojem nastavaka i njihovom isporukom.

(3) Naknada kod pretprodaje (pre-sale) putem javnog poziva, isplaćuje se u obrocima, na   temelju uredno ispostavljenih predračuna, odnosno računa:

            1. obrok (predujam) 20%, 15 dana nakon početka snimanja

            2. obrok (predujam) 30%, 15 dana nakon završetka postprodukcije

            3. obrok 50%, 15 dana nakon prihvaćanja djela.

(4) Za svaku obavljenu i od strane HRT-a prihvaćenu isporuku, neovisni proizvođač dužan je ispostaviti račun s obračunom prethodno plaćenog predujma, a sve u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

(5) Naknada za djela nabavljena putem izravnog poziva može se ugovoriti drugačije od navedenog u stavcima 1. i 3. ovog članka.

(6) U slučaju plaćanja predujma, odmah po potpisu ugovora, a svakako prije isplate 1. obroka, neovisni proizvođač obvezuje se, kao sredstvo osiguranja povrata predujma u slučaju nepoštovanja obveza iz ugovora odnosno raskida ili otkaza ugovora, predati HRT-u:

U slučaju da se iskoristi jedna mjenica odnosno zadužnica, neovisni proizvođač se obvezuje dostaviti novo sredstvo osiguranja plaćanja.

(7) Naknada za prava emitiranja (licenca) djela provodi se na temelju uredno ispostavljenog računa, u roku 30 dana od prihvata djela.

 

Praćenje proizvodnje djela

Članak 19.

(1) HRT ima pravo tijekom cijelog razdoblja proizvodnje djela nadzirati proizvodnju i procjenjivati kvalitetu djela (programsku, tehničku), nadzirati korištenje sredstava HRT-a u skladu s financijskim planom te ima pravo po toj osnovi otkazati ovaj ugovor, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave pisane i obrazložene obavijesti o otkazu.

(2) Nakon sklapanja ugovora Odjel pravni poslovi dostavlja kopiju ugovora programskom i produkcijskom odjelu i Odjelu odabir i nabava neovisne produkcije, a RJ financije i računovodstvo dostavlja jedan original.

(3) RJ financije i računovodstvo u nalog za isplatu po predračunu unosi  informaciju  o tome da su sredstva osiguranja plaćanja  predana HRT-u.

(4) Ravnatelj PJ Program donosi odluku o uredniku koji će biti zadužen za praćenje proizvodnje te provedbu prihvata djela po sklapanju  ugovora.

(5) Urednik je  obvezan:

- pratiti  proizvodnju djela

- pratiti  usklađenost  djela s predloženim scenarijem/sinopsisom na temelju kojeg je  ugovorena nabava te odobrava konačnu verziju scenarija koja mora biti usklađena s načelima javne televizije i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske 

- usuglasiti najavnu i odjavnu rolu

- tijekom proizvodnje djela periodički (najmanje  tromjesečno) izvještavati rukovoditelje  programskog i produkcijskog odjela i rukovoditelja Odjela nabave programa od neovisnih proizvođača o tijeku proizvodnje.

(6) Neovisni proizvođač obvezan je tijekom proizvodnje djela, svakih 30 (trideset) dana od dana isplate prvog obroka isporučivati HRT-u detaljna financijska izvješća te je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana prihvata djela dostaviti konačno dokumentirano financijsko izvješće. U financijskom izvješću navode se isključivo troškovi proizvodnje ugovorenog djela.

(7) Na odjavnoj roli djela u koja HRT ulaže u proizvodnju, uz autore, izvođače i ostale sudionike u proizvodnji djela  navode se:

1.  urednik

2.  rukovoditelj produkcijskog odjela

3.  urednik programskog odjela

4.  glavni urednik HTV 1, 2, 3, 4 i međunarodnog  televizijskog programskog kanala ili glavni urednik portala i nelinearnih medijskih usluga

5.  ravnatelj PJ program

6.  neovisni proizvođač za HRT

7.  logo HRT-a

8.  godina proizvodnje

9.  www.hrt.hr.

Na odjavnim rolama djela nabavljenih u presaleu (pretkupnja) navodi se da je djelo financirano sredstvima HRT-a.

 

Isporuka  djela

Članak 20.

(1) Prilikom isporuke djela neovisni proizvođač obvezuje se uredniku dostaviti:

    - djelo u propisanom tehničkom formatu i na propisanom mediju u skladu s „Tehničkim  standardima  HRT-a za prihvat      audiovizualnih djela“ u kakvoći koja zadovoljava kvalitetu  slike i zvuka za emitiranje u programima Hrvatske radiotelevizije

    - list autorskih i srodnih prava djela, kojim neovisni proizvođač specificira sve autorske doprinose integrirane u djelo te prilaže dokaze o tome

    - glazbenu listu djela, za potrebe kolektivnog ostvarivanja prava

    - dijalog listu djela

    - ostale prateće materijale u skladu s ugovorom (npr. traileri i dr.) koji čine bitne elemente za isporuku djela.

(2) Prilikom isporuke djela (od strane neovisnog proizvođača HRT-u) urednik izrađuje Potvrdu o isporuci djela, koja se potpisuje u dva primjerka s predstavnikom neovisnog proizvođača.

(3) Potvrda o isporuci djela  podrazumijeva da je isporuka svih gore navedenih elemenata izvršena i predstavlja ispunjenje obveza iz ugovora u smislu propisanih rokova isporuke.

Djelo se ne može zaprimiti bez isporuke svih bitnih elemenata na propisan način.

 

Tehnički standard za prihvat  djela

Članak 21.

Za tehnički standard  isporučenog djela primjenjuje se „Tehnički standard HRT-a za prihvat audiovizualnih djela“.

 

Prihvat  djela

Članak 22.

(1) U prihvatu djela sudjeluju:

- urednik zadužen za praćenje proizvodnje djela te provedbu prihvata djela

- predstavnik Odjela programski proizvodni sustavi kojeg određuje nadležni rukovoditelj.

(2) Prema potrebi u postupak praćenja i prihvata djela mogu biti uključeni predstavnici   drugih organizacijskih jedinica HRT-a (predstavnik odjela  marketing, direktor fotografije, redatelj, montažer...) koje na zahtjev rukovoditelja predmetnog programskog i produkcijskog odjela dodjeljuje  nadležni  rukovoditelj.

 

Članak 23.

(1) Nakon zaprimanja djela urednik  dogovara termin tehničkog pregleda djela.

(2) HRT će pregledati djelo te će urednik zadužen za praćenje djela te provedbu prihvata djela obavijestiti neovisnog proizvođača, najkasnije u roku 7 (sedam) radnih dana,  o prihvaćanju ili neprihvaćanju. HRT može djelo ne prihvatiti samo iz opravdanih programskih ili tehničkih razloga. HRT može zahtijevati doradu ili poboljšanja djela ako je to moguće realizirati, bez plaćanja posebne naknade, a sve u skladu s ugovorom.

 (3) U slučaju da se tehnički pregled istog djela zbog pogreške neovisnog proizvođača mora obaviti više od dva puta, neovisnom proizvođaču biti će naplaćena usluga pregleda djela u skladu s važećim „Cjenikom tehničkih usluga HTV-a za vanjske korisnike“.

(4)  Pri pregledu djela:

      - urednik ocjenjuje usklađenost sadržaja djela s odobrenim scenarijem/sinopsisom te usklađenost djela s načelima javne televizije i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske; kontrolira vjerodostojnost  lista autorskih i srodnih prava djela te provjerava usklađenost najavne i odjavne role

      - radnik Odjela marketing ocjenjuje usklađenost sadržaja s odredbama Zakona o elektroničkim medijima te detektira moguće prikriveno oglašavanje, integrirano u  djelo uključujući najavnu  i odjavnu rolu. (Kod prihvata djela za koje je ugovoren otkup prava emitiranja (licenca) nije potrebno mišljenje radnika odjela marketing)

     -  predstavnici odjela programski proizvodni sustavi ocjenjuju usklađenost isporučenog  djela s propisanim tehničkim formatom, te sve ostale tehničke karakteristike koje  mogu utjecati na iskorištavanje djela na programskim kanalima  HRT-a.

 (5) Nakon pregleda djela, urednik dostavlja  uredniku i rukovoditelju odjela:

      - potvrdu o isporuci i preuzimanju djela

      - listu autorskih i srodnih prava djela

      - potvrdu o tehničkom prihvatu (koju predstavnik Odjela programski proizvodni

        sustavi dostavlja elektroničkim putem)

      - potvrdu  o prihvatu djela.

 (6)  Potvrdu o  prihvatu djela potpisuju urednik te urednik i rukovoditelj odjela nakon čega djelo može biti emitirano.

 (7)  Ako djelo nije prihvaćeno, urednik vraća djelo na doradu neovisnom proizvođaču u skladu s obvezama iz ugovora.

 (8)  Potpisana potvrda o prihvatu djela s  potvrdama iz stavka  5. ovog članka dostavlja se rukovoditelju Odjela odabir i nabava neovisne produkcije.

 

Konačno financijsko izvješće za ulaganje u proizvodnju AV djela i koprodukcija

Članak 24.

(1) Nakon prihvata djela neovisni proizvođač dostavlja konačno dokumentirano financijsko izvješće rukovoditelju produkcijskog odjela.

(2) Konačno financijsko izvješće treba imati dokumentiranu svaku navedenu stavku i dokaze o plaćanju.

 

Članak 25.

(1) Na temelju dostavljenih potvrda o prihvatu djela i konačnog dokumentiranog financijskog izvješća, rukovoditelji programskog i produkcijskog odjela i rukovoditelj Odjela odabir i nabava neovisne produkcije potvrđuju ispunjenje obveza u smislu propisanih rokova isporuke od strane neovisnog proizvođača. Jedan primjerak potvrde zadržava se u Odjelu odabir i nabava neovisne produkcije, a po jedan primjerak potvrde dostavlja se Odjelu financije i računovodstvo,  Odjelu pravni poslovi te neovisnom proizvođaču.

 

Izvještavanje o nabavljenim djelima

Članak 26.

(1) HRT dva puta godišnje, sredinom i na kraju godine, javno, na svojoj mrežnoj stranici  (u sklopu podstranice namijenjene neovisnim proizvođačima) objavljuje iznos do tada nabavljenih djela neovisnih proizvođača – specificirajući vrste i količine programa i njihove cijene, te posebno deklarirajući djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku i ona djela neovisnih proizvođača nabavljena sukladno odredbama članaka 28. do 30. Općih uvjeta.

 

Nadležnost suda

Članak 27.

(1) Svi eventualni sporovi rješavat će se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je sud u Zagrebu.

 

DIO DRUGI

Mjerila i postupak nabavi stranih programskih sadržaja

 

Pokretanje postupak nabave stranih  programskih sadržaja

Članak 28.

(1) Programski sadržaji nabavljaju se tijekom cijele godine.

(2) Glavni urednik najmanje jednom godišnje, prije izrade programske sheme, dostavlja ravnatelju PJ Program na suglasnost programski  plan za nabavu stranih programskih sadržaja. Programski plan uključuje podatke o rodu i žanru,  programskom kanalu i terminu  emitiranja te porijeklu djela i produkcijskoj kategoriji.

(3) Prijedlog za otpočinjanje pregovora za nabavu/otkup programskog sadržaja pokreće glavni urednik programa ili glavni urednik portala u skladu s dobivenom suglasnosti iz prethodnog stavka i prema važećoj programskoj shemi uz odobrenje ravnatelja PJ Program.

(4) Prijedlog iz stavka 3. ovog članka uključuje podatke o nazivu djela, rodu i žanru, broju  nastavaka, trajanju, početku licence, o  programskom kanalu, terminu  emitiranja, okvirnoj cijeni te porijeklu djela i produkcijskoj kategoriji.

 

Pokretanje pregovaračkog postupka

Članak 29.

(1) Odjel odabir i nabava stranih programa započinje  pregovarački postupak na temelju prijedloga iz članka 28. stavka 2. ovih Općih uvjeta i uz provjeru  raspoloživih financijskih sredstava.

(2) Odjel odabir i nabava stranih programa utvrđuje elemente prijedloga ugovora (naknada, opseg prava i dr.) tijekom pregovora.

(3) Radnici Odjela odabir i nabava stranog  programa ne mogu u pregovorima  u ime i za račun HRT-a samostalno prihvatiti ponudu za nabavu stranog programskog sadržaja niti bi takav prihvat obvezivao HRT.

 (4) Na temelju rezultata pregovaračkog postupka i prijedloga Odjela odabir stranog programa glavni urednik programa ili glavni urednik portala donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponude uz prethodnu suglasnost ravnatelja PJ Program.

 (5) Odjel odabir i nabava stranog programa dužan je bez odgode obavijestiti ponuditelja o odluci iz prethodnog stavka.

 

Prihvat Djela

Članak 30.

 (1) U prihvatu djela sudjeluju:

 - producent odjela

 - predstavnik Odjela programski proizvodni sustavi kojeg određuje nadležni rukovoditelj.

(2) Obveze radnika pri prihvatu djela:

 - producent odjela provjerava jesu li ispunjene ugovorene obveze

 - predstavnik Odjela programski proizvodni sustavi ocjenjuje usklađenost isporučenog  djela s propisanim tehničkim formatom te sve ostale tehničke karakteristike koje mogu utjecati na iskorištavanje djela na programskim kanalima HRT-a.

(3) Nakon pregleda djela producent dostavlja rukovoditelju odjela:

      - potvrdu o tehničkom prihvatu  (koju predstavnik odjela programski proizvodni sustavi dostavlja elektroničkim putem)

      - potvrdu  o prihvatu djela.

(4) Potvrdu o prihvatu djela potpisuju producent i rukovoditelji odjela nakon čega djelo može biti emitirano.

 

Članak 31.

Odredbe ovih Općih uvjeta ne odnose se na nabavu stranih programskih sadržaja za  korištenje djela po pojedinim dijelovima (inserti, arhivski av materijal i dr.), uz preduvjet da su prava za takvo korištenje riješena za potrebe proizvodnje novih AV djela.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 32.

(1) Bitan sadržaj potvrda,  izjava i ostalih dokumenata potrebnih za prijavu na pozive HRT-a u postupcima odabira programa od neovisnih proizvođača HRT će objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(2) Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta, prestaju važiti Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa od 13. ožujka 2019.

(3) Postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta će se voditi i dovršiti u skladu s odredbama akata iz stavka 2. ovog članka.

(4) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

(5) Ovi Opći uvjeti objavit će se i na mrežnoj stranici HRT-a.

(6) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na oglasnoj ploči HRT-a dana 23.prosinca 2019., kada  i stupaju na snagu.

 

U Zagrebu 23. prosinac 2019.

 

glavni ravnatelj HRT-a

Kazimir Bačić

 

U prilogu:

 

PRILOG

POPIS PRIZNATIH TROŠKOVA PROIZVODNJE DJELA

Kod ulaganja HRT-a u proizvodnju AV djela u  troškovniku se iskazuju:

Napomena: HRT ima pravo nadzirati korištenje sredstava HRT-a u skladu s Financijskim planom te ima pravo za cijelo razdoblje produkcije nadzirati proizvodnju djela što uključuje sudjelovanje u svim fazama proizvodnje djela na svim lokacijama.